Kontakt:

Obecný úrad
Beša 107
076 72 Vojany

 

056 / 639 52 58   056 6395630 
www.besa.ocu.sk
obec.besa@zoznam.sk

 

IČO: 00331309
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 2239801757/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Obec

SYMBOLY OBCE

Pri obnovovaní, respektíve znovuzavádzaní historických symbolov obcí do používania sa na Slovensku v absolútnej väčšine vychádza zo znakov, ktoré tieto obce používali v minulosti na svojich úradných a teda oficiálnych pečatiach, respektíve pečiatkach. Taká pečiatka sa našla aj v rámci pátrania po pôvodnej symbolike užskej obce Beša, ktorá v súčasnosti patrí do okresu Michalovce.
Pečiatka
V kruhopise atramentovej pečiatky sa dá prečítať jasný text v znení:
*UNG VÁRMEGYE BÉS KÖZSÉG 1904* - *UŽSKÁ STOLICA OBEC BEŠA 1904*, z čoho možno usudzovať, že pečiatkovadlo, ktorým bola pečiatka vyhotovená, bolo vyrobené v roku 1904. Tento letopočet je pomerne nový a je viac než pravdepodobné, že dedina Beša vlastnila a používala už predtým staršie pečate.
V strede pečatného poľa pečiatky z roku 1904 je pomerne jednoducho, schematicky, ale súčasne veľmi jednoznačne stvárnený vták s dlhým krkom, celkom mierne ohnutým zobákom, obrátený (heraldicky) doľava, ktorý stojí na svojej ľavej nohe a v pravej nohe zdvihnutej pred seba drží kameň. Túto figúru identifikuje heraldika jednoznačne a jedine ako žeriava. „Klasická čistota“ znaku umožňuje zároveň oprávnen predpokladať, že žeriav bol symbolom Beše už v prvej polovici 19. storočia, ba možno skôr.
Niekdajšie prijatie žeriava
ako znaku Beše svedčí o dvoch veciach. Z hľadiska obsahu ide o prejav skutočnosti, že tento vták sa v miestnom chotári, najmä v jeho západnej a južnej časti, v ktorej sa nachádzali mŕtve ramená Laborca a Latorice, močiare a lužné lesy, objavoval v hojnej miere. Je tomu tak vlastne dodnes, pretože žeriav popolavý sa tu, ako vo svojom prirodzenom biotope, vyskytuje stále, najmä v jarných mesiacoch. Z hľadiska formy tohto žeriava je zasa zrejmé, že na jeho stvárnení sa (buď to priamo, či nepriamo) zúčastnil človek vzdelaný v erbovníctve, lebo bol prezentovaný v typicky heraldickej figúre rezervovanej práve pre žeriava. Z doteraz povedaného vyplýva, že žeriav ako historický znak Beše spĺňa všetky kritériá na jeho obnovenie ako moderného erbu tejto obce aj dnes. Podľa možnosti čo najvernejšie prekreslenú figúru z citovaného sfragistického podkladu treba len preniesť na pozdnogotický štít, ktorý sa dnes používa na Slovensku ako vo všeobecnosti najsprávnejší.

Erb

Farbené riešenie obnoveného erbu obce Beša: Na zelenom pozdnogotickom štíte strieborný (biely)žeriav so zlatým (žltým) zobákom a zlatými (žltými) nohami, držiaci v pravej zdvihnutej nohe strieborný (biely) kameň. Do Heraldického registra Slovenskej republiky bol zapísaný v tejto podobe: V zelenom štíte strieborný doľava otočený žeriav v zlatej zbroji, držiaci strieborný kameň.

 

 Vlajka
Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej (2/7), žltej (1/7), zelenej (1/7),
bielej (1/7) a zelenej (2/7). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi,
siahajúcimi do tretiny jej listu.
 

 

 

Symboly obce Beša sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou B-132/99.