Kontakt:

Obecný úrad
Beša 107
076 72 Vojany

 

056 / 639 52 58
www.besa.ocu.sk
obec.besa@zoznam.sk

 

IČO: 00331309
VÚB banka, a.s.
Č. ú. 2239801757/0200

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Materská škola

Základná škola, ktorá fungovala v obci už dve storočia,
v dôsledku štátnej politiky a demografickej depresie zanikla
a na jej základoch v roku 1988 sa postavila nová materská škôlka.

Riaditeľka škôlky: Erika Szucsová
Pedagogická spolupráca: Kitty Szilvásiová
kom. osoba: Zuzana Poláková

 

O B E C B E Š A

O b e c n ý ú r a d B e š a

076 72 B e š a 107

 

Tel. 056/6395258, 0566395216, E-mail: besa.ocu@zoznam.sk

 

 

 

Zriaďovateľ O B E C BEŠA v zmysle §4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a §5 zákona NR SR č.552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

V Ý B E R O V É K O N A N I E

Na funkciu riaditeľky materskej školy :

Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským

BEŠA č. 100

 

Kvalifikačné predpoklady :

- odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy, stanovená vyhláškou MŠ SR č.41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov- jej prílohy č.379/2000 Z.z. a upravenej vyhláškou MŠ SR č.200/2002 Z.z.

Iné kritéria a požiadavky :

  • bezúhonnosť

  • organizačné a riadiace schopnosti

  • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

  • práca s PC

  • osobnostné a morálne predpoklady

  • komunikatívnosť

  • prax minimálne 5 rokov vo funkcii riaditeľky materskej školy

  • vypracovaný školský vzdelávací program

Zoznam požadovaných dokladov do výberového konania:

- prihláška do výberového konania

- overené kópie dokladov o vzdelaní

- profesijný životopis

- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania

Termín a miesto podania prihlášky :

Do 11.08.2017 na Obecnom úrade v Beši v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – MŠ s VJM“.

 

 

…..................................

V Beši, dňa: 03.07.2017 p. Alexander KALÁN

starosta obce Beša